Üye Girişi / Üye Ol

Dağıtıcı şirket veya EPDK ile ilgili sorunlar

ilk sorun: Depozito ( Güvence bedeli)

Uzun süredir paylaşıma açmak istediğim ancak fırsat bulamadığım bir konuyu formda bir katılımcı arkadaşımızın sıkıntısı üzerine acilen açılması kanaati ile siz değerli katılımcılarla paylaşmak istedim.

Katılımcı arkadaşımız bu formun http://sorucevap.enerjienstitusu.com/2012/enerji-piyasasi/elektrik-piyasasi-2011-2015-donemi-edas-tarifeleri ilgili sayfasında AKEDAŞ (Adıyaman Kahraman Maraş Elekt.Dağ. Şirketi) tarafından birtakım bahanelerle ödenmeyen Depozito iadesi hakkında ki şikayeti:

Güvence bedeli ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Madde 26 – …..    Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncelleştirerek, talep tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ilgili gerçek veya tüzel kişiye iade eder. Ayrıca 1/1/2011 http://www.epdk.gov.tr/web/tarifeler-dairesi/epd_tarife_sss güvence bedeli ile ilgili:

a) Şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya sayacın değiştirildiği tarihteki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan en son aya kadar oluşan TÜFE oranı üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.

Görülüyor ki kim olursa olsun ister özel şirket isterse resmi kurum güvence bedelini başvuru tarihi itibarı ile en geç üç (3) gün içinde geri ödemek zorundadır. Özelleştirmeyi istismar eden yada görev yaparken kendini kanun yerine koyan kendini bilmez üç beş kişi çıkmaktadır. Bunlar ne laftan anlarlar nede kanunları kabullenirler. Bunların anlayacağı tek dil görevden uzaklaştırmaktır.

Ancak şunu da tüketici olarak bilmemiz gerekir. Abone olurken Elektrik kurumuna yaklaşık

Dosya Bedeli 4 TL
Bağlantı Bedeli 54,6 TL
Damga Vergisi %8.25 6 TL
Güvence Bedeli 144 TL
TOPLAM 208 TL

2011 yılı itibarı ile Mesken abone gücü 10 Kw a çıkarılarak 144 TL olarak Hesaplanır. Ancak abone işlemi 2010 yılı öncesi ise (Faturanın üst kısmında belirlidir.)abone gücü 5kW olacağından 14.4*5=72 TL güç bedeli iade hakkı vardır.

Sonuç olarak abone kapama işlemi için müracaata ettiğinde abone gücüne göre güvence bedeli hesaplanır, kurumun alacakları (Borç veya son endeks farkı) düşülerek aboneye ödenir. Prosedür budur bunun dışında işlem yapan kurumları EPDK ya şikayet edildiğinde EPDK hemen ödemesi gerektiğini belirten yada yukarıda bahsedilen yönetmenliğin ilgili maddesine atıfta bulunan bir cevap veriri. Her iki durumda da ilgili kurum yada şirket ödemeyi yapacaktır. Yine de çözülmezse tüketici ellerindeki belgelerle birlikte Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurması sonrasında olumlu sonuç alabilecekleri düşünüyorum.

Cevaplar ( 8 )

 1. ikinci sorun Kayıp-Kaçak Meselesi (KKB)
  Yasal dayanaklar :
  ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ Perakende satış tarifesi (31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik) Madde 10- Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest olmayan tüketiciler ile tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçmesine rağmen ikili anlaşmalarla tedarikçisini seçmeyen tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırlanan perakende satış tarifesi; perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. Kayıp kaçak enerji miktarı perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri tarafından temin edilir.
  4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

  EPDK nın KKB için verdiği cevap:
  Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir.
  Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içerisinde tahakkuk ettirilen bir bedeldir.
  Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren “Ortalama Kayıp Kaçak Bedeli Fiyat Tavanı”, dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir. 2011 yılı öncesinde ise bu bedel sadece perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketiciler tarafından ödenmekteydi.
  Faturada yer alan kayıp-kaçak tahakkuku kaçak enerji kullanımından dolayı faturada yer alan bir bedel değildir. Bu bedel elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedef oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup faturada ye alan kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır
  Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/ulusal-tarifeler bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir

  Kayıp-Kaçak Bedeli’nde Tüketici Lehine Karar
  İskenderun Tüketici sorunları hakem heyeti Hayrettin TAŞ Toros EDEŞ İşletme Müdürlüğünü şikayet etmiş, Tarih:14/3/1012 NO.2012/144 Kararında; Ödenen KKB bedelinin tüketiciye iadesine karar vermiştir.
  Konya Tüketici Mahkemesi, 02.03.2012 gün, 2012/15 Esas, 2012/139 Karar sayılı ilamı ile, Meram Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine dair kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.
  Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Serdivan ilçesinde yaşayan Figen Gülme’nin elektrik faturalarındaki ‘kaçak
  kullanım ve sayaç okuma bedeli’ne yaptığı itirazı haklı buldu. Mahkeme, Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (SEDAŞ), “Kaçak elektriği kullananları bul ve zararını onlardan tahsil et.” dedi.
  Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro Temsilcisi Avukat Recep Özdemir, şunları söyledi:
  ”Kurum, bu karara uymak ve davacıya ödeme yapmak zorundadır. Vatandaş bu durumda icradan kesintileri iade talebinde bulunabilir. Hakem Heyeti’ne başvurmayan tüketicilerin de benzer yolu izlemesi mümkün. Onlar da mahkeme kararını örnek gösterebilirler.”

  Dağıtıcı Firmanın Savunması
  4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

  Konuyla ilgili yoruma gerek kalmayacak kadar açık ifadeler vardır.
  1-Kanun ve yönetmenliklerde Kayıp kaçak bedelinin alınması ile ilgili herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.
  2-Dağıtıcı firmalar kayıp kaçak önlemede birinci derecede sorumludur.
  3-Hiç bir kimsenin sorumlu olmadığı bir durum için bedel ödemesi tüm yasalara ve evrensel hukuka sistemlerine aykırıdır.
  4-Dağıtıcı firmaların yakalanan kaçakları tahsil etiğinde ikinci kez haksız kazanç elde etmektedirler.
  5-Kayıp- kaçak miktarları bölgelere göre değiştiğinden bölgeler arasındada haksızlık oluşmaktadır.
  6-Kayıp- kaçağın tüm tüketicilerden alınması dağıtıcı firmanın görevini ihmal etmesine sebep olacaktır.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 2. Bilgilendirme için çok teşekkürler.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 3. Bende bunu araştırıyordum..

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 4. KAYIP KAÇAK MESELESİ 2:
  Konu çok uzun olduğu için atlamış olduğum bir kaç  hususu da belirtmeden geçmek istemiyorum.
  Öncelikle altını çizerek tekrar ifade edeyim.
  Kayıp Kaçak uygulamasında
  1- Kayıp kaçak Miktarı (Birim fiyatın yaklaşık % 15 i dir).
  2- %1  Enerji fonu payı
  3- %2  TRT Payı
  4- %5 Belediye payı
  Yetmiyormuş gibi
  5- Bu 4 kalemin toplamının üzerine %18 KDV eklenmektedir.
  Sonuçta Kayıp Kaçak Bedeli bir fatura toplam tutarının ortalama %11 dir.

  Hiç bir kanun yada yönetmenlik sorumlu olmadığı bir durumdan kişileri sorumlu sayamaz ve bu yüzden cezalandıramaz.
  Bu insan haklarına, evrensel hukuka ve ahlaki yasalara aykırıdır.
  Yine altını çizerek söylüyorum.
  Kanun ve yasalarda Kayıp Kaçak Bedelinin neden alınması gerektiği hususunda herhangi bir  ibare bulunmamaktadır.
  Dolayısı ile Kayıp kaçağın bölgesel yada eşit şekilde her vatandaştan alınması tam bir haksızlık, hukuksuzluk aynı zamanda 
  devlet eliyle yapılan insan hakları ihlalidir.
  Tüm vatandaşların buna duyarlı davranıp her fırsatta ve ortamda gündemde tutması gerektiğine inanıyorum.
  Şimdi dağıtıcı firmalar bu beleş ve tatlı kârdan elbette kalay vazgeçmeyeceklerdir.
  Özellikle bu dağıtıcı firmalar hele de ülkenin kaymağını  yiyen zenginler oluşturuyorsa.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 5. Kamil Kılıçtar Beyin
  http://sorucevap.enerjienstitusu.com/2012/enerji-piyasasi/1-nisan-2012-saka-yapar-gibi-gercek-yapilan-zam-yeni-tarifeler
  sayfadaki sorusu

  10 gündür şantiye elektriğinin kw saatinin vergiler dahil veya hariç kaç lira olduğunu arıyorum ve elle tutulur bir yorum olarak sadece bunu buldum, bu yorumdan da hiçbir şey anlamadım
  2012 Nisan ayı itibarı ile şantiye elektriğinin kw saati Fonlar ve KDV hariç 0,26458 Tl midir? Eğer öyleyse mesken tarifesinden (neredeyse) hiçbir farkı yok. Oysa su aboneliklerinde aradaki fark yaklaşık 3 kat. Lütfen bana sağlıklı bir bilgi verin.
  Bu konunun bir devlet sırrı olduğuna inanmaya başladım. Hiç kimse hiçbir yere hiçbir şey yazmıyor

  Öncelikle şunu tespit etmek gerekir.
  Şantiye abonesi mi, inşaat abonesi mi. Bunlar farklı uygulamalar.

  1-Şantiye abonesi: Ticari aboneler tarifesinden abone yapılır. Bu abone tipi hala devam ediyor mu bilmiyorum zanneder isem devam ediyor. Eskiden normal ticari aboneler gibi işlem görür idi. yani abone olduktan sonra şantiyenin devamına göre yıllık okunur ücreti ödenir idi. Şimdi durum farklı. öncelikle tüketiminize göre değil abone gücüne göre “Geçici bağlantı için bağlantı süresi” belirtilerek hesap edilip ücret peşin tahsil edilemektedir.

  2-İnşaat Abonesi :İnşaat aboneleri bundan birkaç yıl önce uygulanan bir sistem idi. Şimdilerde uygulamadan kalktı. Bina kullanma ruhsatı olmayanlar en yüksek tarifeden abone yapılır öyle ücretlendirilir idi. Haksız bir uygulama olduğu için kalkması yerinde bir karar oldu. Aslında haksızlık devam ediyor. Ruhsatı olmayanlar yine abone olmakta sıkıntı çekiyor.Ancak hafifletildi inşaat ruhsatı ile normal abone yapılmaktadır.

  Bana göre bu iki uygulamada da haksızlıklar var.
  Bir kere kullanmasan da gücüne göre ücret almaları tam bir haksız kazanç. aynı şekilde kullanan için belirttiği güçten fazla kullanırsa da kullanan için haksız kazan olmakta.
  Ruhsat meselesi tam bir komedi. Belediyeler görevlerini zamanında yapmazlar yada inşaat sahipleri vurdum duymaz olurlar, ruhsatlarını zamanında çıkarmazlar, olan gariban halka olur. Para vermiş ev sahibi olmuştur başkaları yüzünden sıkıtı çekmektedir.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 6. Şantiye Aboneliği:

  1-Ortak belgeler

  2-İnşaat (temel) ruhsatı

  3-Adına başka şantiye aboneliği bulunması halinde borcu olmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi
  Bu bilgileri de eklemek gerek.

  Geçici Abonelik:

  1-Ortak belgeler

  2- Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)

  3-Adına başka geçici abonelik bulunması halinde borcu bulunmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 7. Şantiye kw bedeli ne kadar ıle ucretlendırılmektedır antalya bölgesınde bilgi verebılırmısınız

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 8. Şantiye kw bedeli ne kadar ıle ucretlendırılmektedır antalya bölgesınde bilgi verebılırmısınız… Bız 1 ayda 497 Kw kullanım yapmısız karsılıgı nedır ben 131 küsür hesapladım ama net kw bedelı nedır ogrenebılırmıyım…?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 9. 04 Ocak 2013, | hakan

  şantiye elektriğini epdk tarafıdan yayınlanan tarife tablosundan şantiye sekmesinden görebilirsiniz, bölgeye göre elektrik fiyatı değişmiyor, bütün türkiye’de aynı, internette elektrik tarifesi diye aratın excel tablosu bulacaksınız.

× Teşekkürler

...

Your Answer has been added successfully, thanks for participating! Now refreshing this page...

Tartışmaya katıldığınız için teşekkürler, cevabınız yayınlanmıştır.