Üye Girişi / Üye Ol

500 kW elektrik üretimi hakkında yardımcı olabilir misiniz

Arkadaşlar sizlerinde bildiği üzere internet bilgi çöplüğüne dönmüş, aradığınızı bulmak oldukça zor. Umarım bu konuda yardımcı olursunuz.

Ben 500 KW elektrik üretiminin tam olarak şartlarını, devlet desteğini, maliyetini vb… Yani bu konudaki herşeyi öğrenmek istiyorum. Yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz.

Cevaplar ( 42 )

 1. Aşağıdak soru cevapları okumalısınız.

  1) Kimler lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?

  Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler (apartman yönetimi gibi) lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.

  2) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilir mi?

  Evet, kurulabilir.

  3) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisleri için kurulu güç sınırı var mıdır?

  Evet, vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri azami 500 kWe gücünde kurulabilir ve sisteme en fazla 500 kWe olarak bağlanabilir.

  4) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik kime satılabilir? Satışa ilişkin sınır var mıdır?

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak elektrik üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı tesisin kurulduğu bölgede görevli perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi aracılığıyla YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilmektedir. Bir satış kısıtı yoktur. Ancak abonelik çerçevesinde üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinde sürekli bir tüketimin olması gerekir. YEK destekleme mekanizması TEİAŞ tarafından işletilen piyasa bazlı bir satın alma mekanizması olup elektriği devlet satın almamakta ancak devlet sistemin işleyişini garanti altına almaktadır.

  5) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik kime hangi fiyattan kaç yıl süreyle satılabilir?

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan elektrik üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelden 10 yıl süreyle satın alınacaktır. 10 yıl sonra ne olacağı ilgili kanun hükümlerinde yapılacak düzenlemeyi müteakip açıklığa kavuşacaktır.

  6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelden yararlanabilir mi? Yararlanabilirse hangi tarihten itibaren kaç yıl süreyle yararlanabilir?

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen yerli aksam destek bedeli ödemesinden 5 yıl süreyle yararlanabilir. Bu yararlanma tesisin işletmeye girdiği tarihten başlayacaktır.

  7) Lisans almaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

  Evet, kurulabilir. Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesisleri için bir kurulu güç kısıtı yoktur.

  8) Kojenerasyon tesisi kurulması halinde üretilen elektrik kime satılabilir?

  Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesislerinden üretilecek ihtiyaç fazlası enerji satılamaz. Bu tesisler sadece tesisi kuran kişinin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmı sisteme verilemez, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında satılamaz, bir başka kişiye satılamaz.

  9) Lisans almaksızın mikro-kojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

  Evet, kurulabilir. Mikro kojenerasyon tesisinin kurulu gücü 50 kWe ile sınırlıdır.

  10) Lisans almaksızın mikro kojenerasyon tesisi kuran kişiler ürettikleri elektriği kime satabilir?

  Lisanssız mikro kojenerasyon tesisi kuran kişilerden gerçek kişiler ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisini sisteme veremez veya bir başka kişiye satamazlar. Ancak lisanssız elektrik üretim tesisi kuran tüzel kişilerin (şirketler, dernekler, vakıflar gibi) ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisi YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir, piyasada ikili anlaşmalar ile veya gün öncesi veya dengeleme güç piyasalarında satılamaz.

  11) Lisanssız mikro kojenerasyon tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelden yararlanabilir mi? Yararlanabilirse hangi tarihten itibaren kaç yıl süreyle yararlanabilir?

  Hayır, yararlanamaz.

  12) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için nereye başvuru yapmak gerekir?

  Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynaklara dayalı olarak kurulmak isteniyorsa tesisin kurulacağı yer il özel idaresine, diğer kaynaklar kullanılacaksa tesisin kurulacağı yer dağıtım şirketine yapılacaktır.

  13) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yapılan başvurularda hangi belgeler sunulur?

  Bu konu Tebliğ”in 8 inci maddesinde açıklanmıştır. Hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler birinci fıkrada (8.1) belirlenen belgelerle dördüncü fıkrada (8.4) atıf yapılan yönetmelikte öngörülecek belgeleri, diğer kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler ikinci fıkrada (8.2) belirlenen belgeleri temin ederek başvuru yapacaktır.

  14) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla arazi edinimi için kamu veya hazine veya orman arazisini tahsise yetkili kuruluşlara başvuru yaptım. Ancak tahsis yapılmıyor. Ne yapmalıyım?

  Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerinde hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinilmesi gerekir. Bu belge edinilemiyorsa; ancak söz konusu arazi bir başkasına da tahsis edilmemişse, tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı başvuru aşamasında yeterli kabul edilecektir.

  15) Onbeşinci (14 üncü) sorudaki imkan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için de tanınıyor mu?

  Hayır, tanınmıyor.

  16) Lisanssız üretim tesisi kurmak için ilgili mevzuatına göre tesis yeri tahsislerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının EPDK”nın iznini/olurunu alması gerekir mi?

  Lisanssız elektrik üretimi tesisleri için tesisin kurulacağı yerin ilgili mevzuatına göre edinilmesi gerekir; yani ilgisine göre orman mevzuatı, mera mevzuatı, milli emlak mevzuatı çerçevesinde izin alınması gerekmektedir. Lisanssız üretim tesisleri kurulması için Kurumca(EPDK) kamulaştırma yapılamamaktadır. Kurum(EPDK) tesis yeri edinimlerine de müdahil olmamaktadır. Bu edinimde yetki ve sorumluluk ilgili mevzuatı uygulamakla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarındadır. Söz konusu mevzuatın uygulanmasında, Kuruma açıkça yetki verilen istisna haller hariç, Kuruma başvuru yapılması veya olurunun alınması söz konusu olmamaktadır.

  17) Belediye lisanssız tesis inşaatına izin vermiyor. Ne yapmalıyım?

  Belediye sınırları içinde kalan bir alanda lisanssız elektrik enerjisi tesisi kurmak üzere ilgili dağıtım şirketinden uygun bağlantı görüşü alan veya il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan kişilerin gerekli izin için başvurduğu belediyelerin gerekli mevzuatı uygulayarak başvuru sahibinin başvurusunu yine söz konusu mevzuatta tanımlanan sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması gerekmektedir. Lisanssız elektrik üretim tesisleri için ilgili mevzuatta öngörülen gereklilikleri sağlamaktan bağışıklık/imtiyaz öngörülmemiştir. Belediyelerin de vatandaşların 4628 ve 5346 sayılı Kanunlardan kaynaklardan lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak hakkını mevzuata aykırı biçimde engellememeleri gerekmektedir.

  18) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında AG seviyesinden öngörülen kısıtlar tesis kurmak isteyen kişinin kendi mülkiyetindeki trafolar için de uygulanacak mıdır?

  Hayır, uygulanmaz. Kendi trafosu bulunan kişiler Yönetmelikteki diğer koşullara uymak kaydıyla AG seviyesinden bağlantı kısıtları hükmüne tabi olmazlar.

  19) Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi?

  Her bir gerçek ya da tüzel kişi her bir aboneliği için ayrı elektrik üretim tesisi kurabilir. Bir abonelik için ya kurulu güç sınırı olmaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir ya da mikro kojenerasyon tesisi kurulabilir, ki kurulu gücü 50 kWe ile sınırlıdır. Bir abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurulmak istenmesi durumunda azami 500 kWe kurulu gücünde bir tesis kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 500 kWe olacak şekilde birden fazla tesis kurulabilir.

  20) Bir kişi birden fazla dağıtım bölgesinde ayrı ayrı üretim tesisleri kurabilir mi? Kurabilirse bu tesisler bakımından kurulu güç sınırı var mıdır?

  Bir gerçek ya da tüzel kişinin birden fazla dağıtım bölgesinde aboneliği olabilir. Bu çerçevede ilgili kişi her dağıtım bölgesinde her bir aboneliği için lisans almadan elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu tesislerin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde 500 kWe kurulu güç sınırı, mikro kojenerasyon olması halinde de 50 kWe kurulu güç sınırı vardır.

  21) Hidrolik kaynaklara dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yaptığım başvuru alınmıyor, işleme konulmuyor, ne yapmalıyım?

  İl özel idareleri Kanun ve Yönetmelik gereği her takvim ayında lisanssız elektrik üretim başvurularını almakla görevlidir. İl özel idareleri kuracakları bir komisyon marifetiyle her takvim ayında aldıkları başvuruları bir sonraki ayın ilk beş günü içinde ön incelemeden geçirir. İl özel idarelerine sadece hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisi başvurusu yapılabileceği ve DSİ”nin henüz bu konuda gerekli belgeleri düzenlememiş olması nedeniyle başvuruların ilk inceleme evresinde reddedilmesi gerekmektedir. Söz konusu başvuruların işleme konularak dağıtım şirketine ve DSİ”nin Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi mümkün değildir.

  22) Hidrolik kaynaklara dayalı olarak lisanssız üretim tesisi kurmak için DSİ Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmalı mıyım?

  Hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi başvuruları DSİ Genel Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüklerine yapılmaz. Başvurular il özel idarelerine yapılacaktır.

  23) DSİ lisanssız elektrik üretim ile ilgili mevzuatı ne zaman yayınlayacak?

  Bu konunun DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde takip edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  24) Lisanssız elektrik üretim başvurularında kaynak kullanım hakkını edindiğime dair belge istenecek mi?

  Lisanssız elektrik üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde kural olarak kaynak kullanım hakkının edinildiğine dair belge sunulması gerekir. Ancak rüzgar, güneş ve biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için bu belge istenmemektedir.

  25) Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde ne yapmalıyım?

  Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu veya hazine veya orman arazisine kurulmak istenmesi halinde arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili mevzuatı hazırlama ve uygulamakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir. Belge açıkça “ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR” ifadesini içermelidir. Ancak kamu veya hazine veya orman arazisine kurulacak tesisin hidrolik üretim tesisi olması halinde kaynak kullanım hakkı edinilememişse söz konusu arazi bir başkasına da tahsis edilmemişse, tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili kurum veya kuruluştan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli kabul edilecektir.

  26) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurulmasında devlet tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgi verir misiniz?

  Lisanssız elektrik üretim tesisleri Yönetmelik ve Tebliğ kapsamına göre kurulmakta ve bu tesisleri kuran kişiler bu tesislerde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye yetkili kılınmıştır. Bu kişilerden mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek kişiler ile kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler elektriği sadece kendi ihtiyaçları için üretebilecektir. Mikro kojenerasyon tesisi kuran kişilerle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik 10 yıl süreyle perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi vasıtasıyla YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynakları için YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyat, mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişiler için aynı cetveldeki en düşük fiyat uygulanır.

  27) Lisanssız elektrik üretim tesisleri için kredi ve diğer finansman imkanları hakkında bilgi verir misiniz?

  Lisanssız elektrik üretim tesislerine kredi verilmesi veya diğer finansman imkanlarının temin edilmesi Kurumun görev alanında bulunmamaktadır. Lisanssız elektrik üretim tesisleri için gerekli finansman ihtiyacının öz sermaye, kredi veya diğer finansman yöntemleri ile karşılanması üretim tesisini kuracak kişinin uhdesindedir.

  28) Rüzgar ve güneşe dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için ölçüm zorunluluğu var mıdır?

  Hayır, yoktur.

  29) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “kullanım hakkını gösterir sair belge” ifadesinden ne anlaşılmalıdır?

  Yönetmelik lisanssız üretim tesisi kurmak üzere başvuru yapacak kişilerin üretim tesisinin kurulacağı yerde/mahalde tam bir yetki ile kullanım hakkına sahip olmasını istemektedir. Bu nedenle ilgililerin mülkiyet hakkı veya kiralama kapsamında kullanım hakkına sahip olmaları gerekmekte ya da tesis sahasının kullanımının bir başkasının müdahalesiyle kesintiye uğramayacak biçimde ilgilisinde olduğunu ispatlayacak kullanım hakkını gösterir bir belge ile ispatlanması istenmektedir. Örneğin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olan Düzenleme Şeklinde Zilyetliğin Devri Sözleşmesi ancak, yukarıda açıklandığı üzere, müdahaleden ari bir kullanım hakkı sağladığının tespit edilmesi halinde kullanım hakkını gösterir sair belge olarak değerlendirilebilir.

  30) Lisanssız üretim tesisinden üretilen ve sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji nasıl mahsup edilecek?

  Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilecek ihtiyaç fazlası enerjinin mahsubu üretim tesisinin tüketim tesisi ile (a) aynı yerde olması veya (b) aynı yerde olmaması halinde farklı olacaktır. (a) Üretim tesisi tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu ise sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji çift taraflı ölçüm yapan sayaç vasıtasıyla günlük olarak ölçüleceğinden günlük tüketim günlük üretimden (24.00 itibariyle) mahsup edilecek ve sonuçta üretim fazlası varsa (=ihtiyaç fazlası enerji) miktar kaynak bazında belirlenmiş destek fiyatının o günkü Merkez Bankası ABD doları döviz alış kuru üzerinden bulunacak sayıyla çarpılarak elde edilen değer üreticinin alacak hanesine yazılır. Örneğin bir gün içinde çatısında güneş enerjisi tesisi kurulu bir evin 60 kWh tüketimi 100 kWh üretimi varsa 40 kWh ihtiyaç fazlası enerji sisteme verilmiştir. Buna göre (40 kWh X 0,133 usd/kWh X 1,83 TL/usd) = 10,66 TL günlük olarak alacak hanesine yazılacaktır. Tersi olursa bu durumda kişi sistemden 40 kWh enerji çekmiş siteme fazladan enerji vermemiştir. Bu 40 kWh enerji için mevcut aboneliği esas alınarak tüketim miktarı tahakkuk ettirilir. Bu işlemler her gün için ayrı ayrı yapılarak sonuçta ay sonundaki alacak ve borç hesabı belirlenir. Bu miktar üzerinden diğer işlemler (dağıtım sistem kullanım bedeli, kayıp kaçak vb) işlemleri yapılır ve işlem sonuçlandırılır. (b) Üretim tesisi tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu değilse sisteme verilen enerji ve sistemden çekilen enerji ayrı ayrı kaydedilir. Çekilen enerji verilen enerjiden mahsuplaştırılır ve sonuçta yukarıdaki gibi ya sisteme verilmiş ihtiyaç fazlası enerji ya da sistemden çekilmiş enerji sonucuna ulaşılır ve bu miktar için yukarıda açıklanan işlemden uygun olanı yapılır. Ancak bu durumda diğer işlemler (dağıtım sistem kullanım bedeli, kayıp kaçak vb) hem sistemden çekilen hem de sisteme verilen enerji için ayrı ayrı yapılır ve işlem sonuçlandırılır.

  31) Lisanssız üretim tesisi kuran kişi tüketim tesisinde üç zamanlı abone ise mahsuplaşma hangi zaman dilimi için yapılacak?

  Bu durumda günlük yerine üç zamanın her biri için ayrı hesap yapılacaktır. Yani bir gün için, bir hesap değil üç hesap yapılacaktır.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 2. ÖRNEK UYGULAMALAR

  Örnek 1: Evin çatısında küçük ölçekli güneş enerjisi tesisi kurulması.

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi 150 m2 evinin çatısının yaklaşık 105 m2’sinin güneşe baktığını, bu kısma güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. 1 kW için 7 m2 yer gerektiği varsayımı altında 15 kw gücünde fotovoltaik güneş paneli kullanılarak güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
  Tesisin kurulup işletmeye alındığını varsayalım.
  Tesisin bir gün içinde 7 saat ışınım aldığını düşünürsek bir gün içinde tesiste 7×15 kW= 105 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Bir gün içinde evin 10 kWh enerji tükettiği varsayılırsa o gün için 105-10=95 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş demektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu olduğu ve ışınımın az olduğunu varsayalım. Buna göre güneş 4 saat ışınırsa tesis 4×15= 60 kWh elektrik üretir. Gün içinde elektrik tüketiminin arttığını ve toplam 15 kWh enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda 60-15=45 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Buna göre iki gün için güneş enerjisi için ödenen 13.3 ABD dolar cent destek bedeli ödemesi üzerinden destekleme bedelini hesaplayalım:
  1.gün: 95 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 23,37 TL
  2.gün: 45 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 11,07 TL
  Her iki bedelden dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedeller düşülerek kişinin alacak hesabına kaydı yapılacaktır. Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.
  (15 x 95 = 1425) + (15 x 45 = 675 ) = 2100 x 0,133 x 1,85 = 516,70 TL (dskb ve diğer bedeller hariç)
  Bu kişinin 15 gün 10 kWh 15 gün 15 kWh elektrik tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap yapıldığında (15 x 10=150) + ( 15 x 15 = 225) aylık 375 kWh elektrik tükettiği bulunur. Bu kişi tesisi kurmasaydı elektriği abonelik bedeli üzerinden alacaktı. Buna göre 375 x 26 Kuruş[1] = 97,50 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti. Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti. Sonuç olarak; bu kişinin
  – Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla
  – 516,70 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç) ,
  – 97,50 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden)
  sonucuna ulaşılabilir.

  Örnek 2: Apartmanın çatısında güneş enerjisi tesisi kurulması.

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir apartman sakinlerinin tüketim bileştirme uygulaması kapsamında aralarından birini yetkilendirdiklerini varsayalım. Apartman 4×150 m2=600 m2 çatı alanına sahip olduğu, güneşe bakan yönünün 300 m2 olduğu ve dolaylı aydınlanan yerlerle birlikte 350 m2 çatı alanının fotovoltaik panel uygulamasına uygun olduğu varsayımını dikkate alalım. 1 kW için 7 m2 yer gerektiğini düşünerek 350 m2’ye 50 kw gücünde güneş panelinden elektrik üretim tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılabilir.
  Tesisin kurulup işletmeye alındığını varsayalım.
  Tesisin bir gün içinde 7 saat ışınım aldığını düşünürsek bir gün içinde tesiste 7×50 kW= 350 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Bir gün içinde bir evin 10 kW enerji tükettiği düşünülürse 16 daireli bir apartmanda bir günde 160 kWh enerji tüketildiği düşünülebilir. Böylece 350 üretim 160 tüketim; 350-160=190 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş demektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu, ışınımın az olduğunu varsayalım. Buna göre güneş 4 saat ışınırsa tesis 4×50= 200 kWh elektrik üretecektir. Gün içinde elektrik tüketiminin arttığını ve toplam daire başına 15 kWh elektrik tüketildiğini düşünerek 16 x 15 = 240 kWh enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda 200-240=-40 kWh sistemden elektrik enerjisi kullanımı gerçekleşmiş olsun. Bu iki durumdan her ikisinin de 15’er gün devam ettiğini düşünelim. Güneş enerjisi için ödenen 13.3 ABD dolar cent destek bedelini ve abonelik için 26 krş/kWh[2] enerji bedelini dikkate alarak hesap yapalım:
  1.gün: 190 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 46,74 TL destek ödemesi
  2.gün: -40 kWh x 30 krş = 12 TL abonelik enerji bedeli
  Her iki bedel için de dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedellerin ilavesi uygulaması yapılacaktır. Yani ilk bedelden dskb ve diğer bedeller düşülerek alacak yazılacak, ikinci bedele ise dskb ve diğer bedeller eklenerek borç yazılacaktır. Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.
  1.gün durumu: 190 x 15 = 2850 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 701,24 TL (alacak)
  2.gün durumu: 40 x 15 = 600 kWh x 26 krş = 156 TL (borç)
  Bu durumda kişinin 701 TL destek bedeli ödemesi ve 156 TL abonelik enerji bedeli borcu olduğu görülecek ve takas yapılacak ve kişi 701,24-156 = 545,24 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedeller kesintisi hariç olmak üzere aylık destek bedeli alacağı bulundu. Ancak bu kişilerin kendi üretimlerinden kullandıkları enerji bedelini de hesaplamak gerekecektir. Buna göre; 15X160=2400 kWh üretimden elektrik tüketimi yapıldığı bulunacaktır. Üretim yapılmıyor olsaydı bu enerji için 26 krş üzerinden abonelik enerji bedeli ödenecek olsaydı 2400 kWh x 26 krş = 624 TL dskb ve diğer bedeller hariç enerji bedeli olarak elektrik faturası ödemesi yapılacaktı.
  Sonuç olarak; bu kişilerin
  – Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla
  – 521,24 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç) ,
  – 624 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden)
  sonucuna ulaşılabilir.

  Örnek 3: Evin bahçesinde küçük ölçekli rüzgar enerjisi tesisi kurulması.

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi evinin bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Büyüklük ve diğer faktörler dikkate alınarak 250 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım.
  Söz konusu tesisin en basit şekilde bir saatte %30 kapasite (faktörü) ile çalıştığı varsayımı altında 250 x %30 =75 kWh elektrik üretir. Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım. 75 x 8 = 600 kWh enerji üretir. Bu gün içinde evde 10 kWh enerji tüketilirse 600-10= 590 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim. Bu durumda tesis bir saatte 250 x %20 = 50 kWh elektrik üretir ve bu üretimin 4 saat sürdüğünü düşünürsek 50 x 4 = 200 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de evde 15 kWh enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda 200-15 = 185 kWh elektrik sisteme ihtiyaç fazlası enerji olarak verilmiş olur.
  1.gün: 250 x %30 x 8 = 600-10 = 590 kWh ihtiyaç fazlası enerji.
  2.gün: 250 x %20 x 4 = 200-15 = 185 kWh ihtiyaç fazlası enerji.
  Destek bedelinin 7,3 ABD dolar cent olduğu dikkate alındığında;
  1.gün durumu: 590 kWh x 0,073 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 79,67 TL
  2.gün durumu: 185 kWh x 0,073 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 24,98 TL
  Her iki bedelden dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedeller düşülerek kişinin alacak hesabına alacak kaydı yapılacaktır. Her iki durumun da 15’er gün sürdüğünü düşünelim.
  (15 x 590 = 8850) + (15 x 185 = 2775 ) = 11625 x 0,073 x 1,85 = 1569,95 TL (dskb ve diğer bedeller kesintisi hariç)
  Bu kişinin 15 gün 10 kWh 15 gün 15 kWh elektrik tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap yapıldığında (15 x 10=150) + ( 15 x 15 = 225) aylık 375 kWh elektrik tükettiği bulunur. Bu kişi tesisi kurmasaydı elektriği abonelik bedeli üzerinden alacaktı. Buna göre 375 x 26 Kuruş[3] = 97,50 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti. Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti.
  Sonuç olarak; bu kişinin
  – Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla
  – 1569,95 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç) ,
  – 97,50 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden)
  sonucuna ulaşılabilir.

  Örnek 4: Fabrika bahçesinde rüzgar enerjisi tesisi kurulması.

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir fabrika sahibi fabrikasının bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Büyüklük ve diğer faktörler dikkate alınarak 500 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım.
  Söz konusu tesis en basit şekilde bir saatte %30 kapasite ile çalıştığı varsayımı altında 500 x %30 =150 kWh elektrik üretir. Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım. 150 x 8 = 1200 kWh enerji üretir. Bu gün içinde fabrikada 3000 kWh elektrik tüketilirse 1200-3000= -1800 kWh sistemden enerji çekmiş olur. Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim. Bu durumda tesis bir saatte 500 x %20 = 100 kWh elektrik üretir ve bu üretimin 4 saat sürdüğünü düşünürsek 100 x 4 = 400 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de fabrikada 3000 kWh enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda 400-3000 = -2600 kWh elektrik enerjisi sitemden çekilmiş olur.
  1.gün: 500 x %30 x 8 = 1200-3000 = 1800 kWh sistemden çekilen enerji.
  2.gün: 500 x %20 x 4 = 400-3000 = -2600 kWh sistemden çekilen enerji.
  İhtiyaç fazlası üretim olmadığı için (rüzgar enerjisi için destek bedeli 7,3 ABD dolar cent) sanayi/fabrika abonelik bedelinin 21 krş/kWh[4] olduğu dikkate alınarak ilgilinin faturası ve ne kadar tasarruf ettiğini hesaplayabiliriz. Önce faturasını sonra tasarruf miktarını hesaplayalım. Buna göre;
  1.gün durumu: 1800 kWh x 21 krş = 378 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim) 378 x 15 =5670 TL
  2.gün durumu: 2600 kWh x 21 krş = 546 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim) 546 x 15 = 8190 TL.
  Her ikisini toplayıp aylık enerji bedelini bulalım; 5670 + 8190 = 13860 TL aylık enerji bedeli ödemesi yapılacak ve buna dskb ve diğer bedeller de ilave edilerek fatura tanzim edilecek.
  Tasarruf miktarını hesaplamak istersek;
  1.gün durumu: 1200 kWh x 21 krş = 252 TL (15 gün sürdüğünü varsaydık) 252 x 15 = 3780 TL
  2.gün durumu: 400 kWh x 21 krş = 84 TL (15 gün sürdüğünü varsaydık) 84 x 15 = 1260 TL
  3780 + 1260 = 5040 TL enerji bedeli ile bu bedel için hesaplanacak dskb ve diğer bedellerden tasarruf edilmiş olacaktır.
  Kişi bu elektriği tüketmeyip sisteme verseydi ne kadar destek ödemesi alırdı?
  (1200 x 15= 18000) + (400 x 15 = 6000) ise 18000 + 6000 = 24.000 x 0,073 usd/kWh X 1,85 TL/usd = 3241 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedel kesintileri hariç olmak üzere aylık destek bedeli alırdı.
  Sonuç olarak; bu kişinin
  – Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla
  – 13.860 TL fatura ödemesi yapılacağı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç) ,
  – 5040 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç)
  sonucuna ulaşılabilir.

  Örnek 5: Çiftlik bahçesinde biyogaz tesisi kurulması.

  Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen ve hayvancılıkla uğraşan bir çiftlik sahibi çiftliğinin bahçesine biyogaz tesisi kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Biyokütle ve diğer faktörler dikkate alınarak 400 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım.
  Söz konusu tesis en basit şekilde bir gün içinde %80 kapasite ile çalıştığı varsayımı altında bir saatte 400 x %80 = 320 kWh elektrik üretir. Bu tesisin o gün içinde 20 saat çalıştığını varsayalım. Öyleyse bir gün içinde 400 x %80 x 20 = 6400 kWh enerji üreteceği hesaplanabilir. Çiftlikte bir gün içinde 1000 kWh elektrik enerjisi tüketildiğini düşünelim. 6400 – 1000 = 5400 kWh ihtiyaç fazlası üretim sisteme verilmiş olacaktır. Bu durumun bir ay boyunca devam ettiğini düşünürsek 30 x 5400 = 162.000 kWh elektrik üretimi yapılmış ve ihtiyaç fazlası üretim olarak sisteme verilmiş olacaktır.
  Biyogaz enerjisi için destek ödemesi bedeli kWh için 13.3 ABD dolar cent olduğuna göre;
  162.000 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd =39.860,10 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedeller hariç olmak üzere aylık fatura bedeli bulundu.
  Sisteme vermeyip kendisinin üretip tükettiği miktarı ve değerini bulalım;
  30 x 1000 = 30.000 kWh enerji. Bunu 22 krş[5] bedelle sistemden alsaydı 30.000 x 22 krş = 6600 TL enerji bedeli ile bu bedel için hesaplanacak dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer yükümlülüklerden tasarruf edilmiş olacaktır.
  Dolayısıyla 39.860 + 6600 = 46.460 TL
  Bu elektriği tüketmeyip sisteme verseydi ne kadar destek ödemesi alırdı?
  30.000 kWh x 0,1333 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 7.381,50 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedeller hariç olmak üzere aylık destek bedeli alırdı.

  [1] Bu bedel yaklaşık olup, Temmuz Eylül 2012 Dönemi Fonsuz Tarifeler Tablosundan mesken abonesi için enerji bedeli olarak alınmıştır.
  [2] Bkz 1 nolu dipnot.
  [3] Bkz. 1 nolu dipnot
  [4] Bu bedel yaklaşık olup, Temmuz Eylül 2012 Dönemi Fonsuz Tarifeler Tablosundan sanayi abonesi için enerji bedeli olarak alınmıştır.
  [5] Bu bedel yaklaşık olup, Temmuz Eylül 2012 Dönemi Fonsuz Tarifeler Tablosundan ticarethane abonesi için enerji bedeli olarak alınmıştır.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 3. http://www.enerji-evi.com‘a üye olarak kurmak sistemi tanımlarsanız, kurulum yapan firmalar size ulaşacaktır…

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 4. Lisansız elektrik üretimine başlamış bir abonenin enerji açığına düşmesi durumunda ihtiyacını hangi fiyattan temin edecektir?

  Dskb hangi tarife üzerinden alınacaktır,dağıtım bölgesi ile herhangi bir anlaşma yapmak gerekir mi?

  teşekkürler…

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 5. 28 Kasım 2012, | halil

  dağıtım bölgesi ile anlaşma yapmak zorunda, eğer ihtiyacı varsa normal tarifedeki fiyattan kullanacak, orada herhangi bir değişiklik yok, yani üretiyorsan tarifedeki fiyattan kurtulacaksın o kadar.. )

 6. eğer 500kwx7 saat= 3,5 Mw üretim yaparsam nerdeyse hiç tüketim yapmasam hesaplanan işlem üzerinden para kazanabilir miyim ?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 7. 150 HANELİ Bİ KÖYDE OTURUYOM BURADA SANİYEDE 50 LİTRE AKAR SUYUMUZ VAR BURADA EĞİM SORUNUDA YOK 150 HANEYE YETECEK HİDRO SİSTEM KURULABİLİRMİ YAKLAŞIK MALİYET BİLDİRİRSENİZ VE YAPABİLECEĞİMİZ Bİ FİAT OLURSA GÖRÜŞÜRÜZ

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 8. 20 Şubat 2014, | sancar

  mevlut bey tum koyunuze yeter elektrık enj kucuk mınyatur bır hes turbunı kurulur akan dere yatagına hıc mudahale etmeden ufak malıyetlerle olur.koyunuzun 30 gunluk elektrık enerjısı tuketımı en az kac kw? onu belırlersenız yapılacak hesın malıyetı oradan cıkar.

 9. Merhaba,

  Bu konuda o kadar çok bilgi var ki.. lakin yapmak istediğinizle edindiğimiz bilgiyi pek örtüştüremiyoruz. Sanırım elektrik çapmasından çok korkan bir toplum olmamızdan sanırım, o yüzdendir kw waat ve diğer kavramlar kavrayamağınca karar vermek zor oluyor..

  Ok. ben kuruçaişle ye bir prefabrik ev yapmayı planlıyorum, ayrıca elektrik ihtiyacını karşılmak için ve satabilmek için maliyet ve geri donuş hesaplama yapmak istiyorum.Şöyle,

  Anladığım kadarıyla 20 euroluk bir sistem ayda 500 TL kusur gelir elde ediyor.
  500 TL gelirle 10 yılda kendisini ödüyor. Diğer on yılda da size kazanç sağlıyor. Doğrumu dur.

  En önemlisi bakım gider maliyetleri konusunda çok bilgi yok. 10 yıllık bir bakım gideri ne olur?

  Teşekkürler.
  iyi çalışmalar.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 10. Selam,
  Bu isler yilan hikayesi gibidir hicte göründügü gibi degil.Ben 2010 yilinda 15 kw lik tesis kurdum izin almak icin iki sene bekledim. Cünkü Türkiyede teknik eleman eksikligi var.
  Ve izin vermemek icin bin dereden su getirirler,cünkü bu isler adami olan icin kisa zamanda
  isini yaparlar, yalniz sistem bozuldugunda teknik eleman sikintisi yasarsiniz.Yalniz rüzgar enerjisi daha verimli yalniz rüzgar olursa cünkü bir rüzgar gülü 24 Saat Elektrik üretebilir,
  yaz ve kis ayni üretimi elde edersiniz.Bu konularda Bilgi sahibiyim yardima ihtiyaci olanlara yardimci olabilirim.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 11. Serdar bey
  500kw/saat gucune sahip ruzgar turbinini leasing destekli satin almayi dusunuyorum
  1 milyon lira kredi cektigimde 3 yillik %1.45 faizle aylik odemesi 35.000 tl civari oluyor
  bu turbin gunde 10 saat calirsa kendini 4. Yildir amorti ediyor eger devlet benden 0.24 kurusa urettigm elektrigi alirsa.
  Bu hesaplamalarim dogrumudur ?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 12. 29 Mayıs 2014, | emrah

  Kenan Bey nasıl bir sistem kurdurnuz? Önce başvuruları yapıp onay verdikten sonra sistemi kurmadınız mı? Ne gibi sorunlar çıktı? bizi bilgilendirirseniz seviniriz.

 13. 27 Ocak 2015, | nurullah

  küçük çapta res kurmak istiyorum lütfen yardım edermisiniz

 14. Arkadaşlar gesle iligili soruları olanların bana ulaşmalarını rica ediyorum

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 15. abidin bey 166.000 m² bir marjinal olan arazim var Konya’ da güneş paneli yada rüzgar tirübününden elektrik üretip devlete satmayı düşünüyorum yatırım maliyetleri ne kadar hibe alabilirmiyim

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 16. 04 Nisan 2015, | ERDAL üNGER

  Ahmet bey.Lisanslı üretim için yaklaşık 13.000.00 euro luk bir yatırım planlamamız var.Bu projeyi gerçekleştirmek için arazi arıyoruz.Görüşebilirmiyiz.

 17. 04 Nisan 2015, | AHMET

  Tabi erdal bey neden olmasın telefon numaram 0506 624 14 75

 18. Merhabalar, elimde 25.000 m² lik bir alan mevcut ve buraya güneş enerji santrali krmak istiyorum. Maliyetleri konusunda beni bilgilendirmeniz mümkün mü? Arazinin yakınında bir şirket var oraya verebilmek için depolama ve şebekeye direkt vermek üzere maliyetler nasıl olur?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 19. 11 Nisan 2015, | Abit Gülistan

  Merhaba Ahmet bey bana iletişim no ile birlikte arazi bilgilerini [email protected] adresine göndermeni rica ediyorum.

 20. 11 Nisan 2015, | Abit Gülistan

  Ahmet bey konyada şu anda kapasiteler dolu

 21. 11 Nisan 2015, | Abit Gülistan

  Erdal bey size uygun arazi temin ederiz.

 22. 11 Nisan 2015, | Abit Gülistan

  Bu hesaplama yanlıştır. resler % 52 ile çalısırsa 6 yılda % 27 ile çalısırsa 10 yılda kendini amorti eder. 500 kw res maliyeti yaklaşık 1000.000 eoru civarında ayrıca oranın 1 yıllık Olcum verileri olması lazım. reslerin 8698 saat çalışmaları vardır yıllık olarak. Bakım maliyetleri çok yüksek olup 1 mw resin dişli sistemi 200.000 dolar civarında ayrıca işletme ve bakım maliyetleri yuksek olup konusunda deneyimli insanlar tarafından yapılmalı. Bunun yanında ruzgar degisikligi oldugu döenmelerde üzün süre üretim olmaz.

 23. ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM JENERJİ SİSTEMİ

  İLERİ  TEKNOLOJİ BİRLEŞİMİ   BAĞIMSIZ YAKITSIZ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ HİÇ BİR YAKIT ÜRETİM  BAĞIMLILIĞI MALİYETİ OLMAYAN TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR YAZILIM  UYDU TAKİP AKILLI  ALGILAMA
  DURMA – ÇALIŞMA DİJİTAL UZAKTAN KUMANDALI AKIM YÜKLENME SİSTEM KORUMA TRAFOLU İSTEĞE BAĞLI BRÜLÖR ISITMA POMPALI YÜKSEK BUHAR – SICAK SU KOJENER EKLENEBİLEN FABRİKALARA – KONUTLARA – KİŞİYE ÖZEL 1 – KW / 1.000 – MGW İMALAT SEÇENEKLİ
  3 – YIL TAM GARANTİ  / 30 – YIL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM  GARANTİLİ SİSTEM SATIŞI
  SATIŞ FİATIMIZ : 1 – KW 1.00 € + kdv.
  Şeref yıldız İlt : 0542 234 58 27
  [email protected]

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 24. Merhabalar,
  Ben rize’de yaşıyorum. Elektrik faturamda tükettiğim enerji bedelinin neredeyse yarısına yakınını vergi vs. olarak ödemekten ötürü negatif düşüncelere sahibim. O yüzden kendi elektriğimi üretme noktasında internetten çok araştırmalar yaptım ancak çok sağlıklı bir bilgi edinemedim. Sorularıma cevap verirseniz sevinirim.
  1 – 1 Ayda yaklaşık 300 kw elektrik tüketimimiz var. En çok tüketim yaptığımız zamanlarda geçmiş dönemlerde 3 ayda 1300 kw tüketmişliğimiz de var. Aslında gün ışığından elektrik üretmek istiyorum ama öyle bişe bulamadım türkiye de, Hemde rüzgarla çalışabilecek entegre bir düşüncem var. Eğer bu şekilde kuruluş maliyetleri bana ağır gelmezse kurabilirsem bu şekilde bir sistem, Satışını da yapabilmek isterim. Elektrik satışından aylık 500 TL kazanabilsem benim için yeterlidir.Bu şekilde nasıl bir sistem kurmam gerek ve yaklaşık nekadar maliyeti olabilir
  2 – Rüzgarlı alabilen yer evimin yaklaşık 2km kadar yukarısında eğimli arazim var. orası genelde rüzgarlı bir alan, veya gün ışığı veya güneş enerjisinden ürettiğim elektriğin bir kısımını rüzgar motoruna(sistemine) veya pervane kısmına, pervaneyi çevirebilecek bir motor takıp 24 saat rüzgara ihtiyaç duymadan elektrik üretilmesi mümkün müdür?
  3 – Bu konuyla ilgilenen arkadaşlarım var köyde ve evlerimiz 50 metre aralıkta, 3 – 4 hane birlikte ortak elektrik üretip kendimize alıp fazlasını satabilirmiyiz.
  4 – Elektrik satışı yapabilmem için prosedür zahmetli ve zaman alıcı mı?
  Mail adresim: [email protected], bilgi verirseniz sevinirim.
  Saygılarımla,

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 25. TÜM TÜRK VE DÜNYA ANNELERİMİZE JENERJİ TEKNOLOJİMİZ ARMAĞANIMIZDIR

  TALEPLERİNİZİ BEKLERİZ
  10 – KWA LIK JENERJİ İLERİ TEKNOLOJİMİZİ GÖREBİLİR TEST EDEBİLİRSİNİZ

  İLERİ TEKNOLOJİ TAM BAĞIMSIZ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ JENERJİ

  PROJELERİNİZE + FABRİKALARINIZA
  SAATTE 10 – KW / 1.000 MGW KADAR
  7 – 24 / 365 – GÜN / 30 -YIL – JENERJİ TEKNOLOJİMİZ İLE bağımsız yakıtsız sessiz bigisayar kontrollu akıllı algılama durma çalışma dijital pano akıllı trafolu hiç bir üretim bağımlılığı olmayan 3 – yıl – tam – 30 – yıl – elektrik enerji üretim garantili JENERJİ sistem
  Şeref yıldız İlt : 0542 234 58 27
  [email protected]

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 26. JENERJİ TÜRK
  SİPARİŞ TALEPLERİNİZİ BEKLERİZ
  10 – KWA JENERJİ İLERİ TEKNOLOJİMİZİ GÖREBİLİR TEST EDEBİLİRSİNİZ

  İLERİ TEKNOLOJİ TAM BAĞIMSIZ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM JENERJİ SİSTEM SATIŞI

  PROJELERİNİZE + SANAYİ FABRİKALARINIZA
  SAATTE 10 – KW / 1.000 MGW ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACINIZA KİŞİYE ÖZEL
  7 – 24 / 365 – GÜN / 30 -YIL – JENERJİ TEKNOLOJİMİZ İLE bağımsız yakıtsız sessiz bigisayar kontrollu akıllı algılama durma çalışma dijital pano akıllı trafolu hiç bir üretim bağımlılığı olmayan 3 – yıl – tam – 30 – yıl – elektrik enerji üretim garantili JENERJİ sistem

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 27. JENERJİ TÜRK
  SİPARİŞ TALEPLERİNİZİ BEKLERİZ
  10 – KWA LIK JENERJİ İLERİ TEKNOLOJİMİZİ GÖREBİLİR TEST EDEBİLİRSİNİZ

  İLERİ TEKNOLOJİ TAM BAĞIMSIZ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM JENERJİ SİSTEM SATIŞI

  PROJELERİNİZE + SANAYİ FABRİKALARINIZA
  SAATTE 10 – KW / 1.000 MGW ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACINIZA KİŞİYE ÖZEL
  7 – 24 / 365 – GÜN / 30 -YIL – JENERJİ TEKNOLOJİMİZ İLE bağımsız yakıtsız sessiz bigisayar kontrollu akıllı algılama durma çalışma dijital pano akıllı trafolu hiç bir üretim bağımlılığı olmayan 3 – yıl – tam – 30 – yıl – elektrik enerji üretim garantili JENERJİ sistem

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 28. 12 Mayıs 2015, | kursat

  Merhaba Abit bey
  bende güneş enerjisine yatırım yapmak istiyorum bana arazi lazım.ssiz Nerede arazi temin edebilirsiniz?

 29. 12 Mayıs 2015, | Abit Gülistan

  İzmir’den Hemen size 500 kwh yer ayarlayalım.

 30. 13 Mayıs 2015, | ziver doğan

  bizim uşakta 2 mwe başvurumuz için çağrı mektubu aldık yatırım partneri aramaktayız ilgilenirmisiniz [email protected]

 31. 13 Mayıs 2015, | ziver doğan

  iyi günler ben size uşaktan ulaşmaktayım burada tkdk ve kkydp hayvancılık yatırım hibelerine yönelik proje danışmanlığı yapmaktayız teşviklere yeni eklenen alternatif enerji yatırımları için hibe programları eklenmiş olup bu dönemde gelen yatırımcılarımız kendi enerjilerini de üretebilmek için bize başvurmaktadırlar bunun yanında 990kwe ve 900 kwe olmak üzere 2 adet ges tarlası için oedaşa çağrı mektubu için başvuruda bulunduk ve ay sonu itibari ile bu süreçi de tamamlamış olaçağız benim size ulaşmamın nedeni her iki ölçektede gerek 1 mwe gerek buradaki tavuk çiftliklerinin kendi tükettiği enerjileri üretebilmesi ve bunu hibe programına dahil edilebilmesi için proje partnerimiz olabilirmisiniz 30 kwe altı ve üstü yatırımlar için yönetmelik te nasıl bir yol izlememiz gerekmekte bu konuda sizinle ortaklaşa nasıl çalışabiliriz

 32. 13 Mayıs 2015, | Abit Gülistan

  [email protected] adresine iletişim bilgilerini gönderirseniz bire bir konuşur ortak projelerde iş birliği yaparız

 33. Vakıfbank bu bağlamda yenilenebilir enerji kredisi ve teknik bilgi desteği veriyor,
  http://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=478

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 34. 14 Mayıs 2015, | Abit Gülistan

  Erdal bey yer buldunuz mu

 35. 21 Mayıs 2015, | İsmet KIRLAR

  merhaba;
  1 mgw lık bir sitem ne kadar bir bütçe ile kurulur devletin buna katkısı nedir. Kaç yılda kara geçer, yıllık getirisi ortalama kaç TL dir.

 36. 28 Mayıs 2015, | Emas Emlak

  lisanslı veya lisans almayı bekleyen değişik büyüklüklerde Türkiyenin değişik illerinde güneş enerjisi santrali kurmaya arazilerimiz mevcuttur. Bana ulaşırsanız detaylı bilgi verebilirim. Çetin KOÇ 0.534.399 77 79

 37. Hayırlı Akşamlar Kolay gelsin bizde Rüzgar Türbini kurup elektrik üretip satmayı düşünüyoruz da BU İŞ İÇİN KAÇ M2 Arazı alınmalıdır kaç tane türbin kurulmalıdır gerekli prosedür ler nelerdir yardımcı olursanız çok teşekkür ederim..

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 38. enerji nakil hatlarına 200mt metre mesafede rüzgar ölçümleri yapılmış asfalt yola 2 km mesafede 1km si stabilize yol biri 10 dekar diğeri 500mt mesafede 20 dekar olmak üzere arazim bulunmaktadır kendimde elektrik teknikeriyim serbest meslek le uğraşmaktayım 1,5 yıllık ltd şti. sahibiyim rüzgar tribünü kurmak istiyorum bu işlerde deneyimli sermayesi olan ortak olmayı düşünen arkadaşlarla tanışmak istiyorum tel:05325412344 [email protected]

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 39. 02 Ağustos 2015, | Abit Gülistan

  Res için ölcümler yapıldı mı

 40. 18 Eylül 2015, | ziver doğan

  erdal bey elimizde 12.2 mw e lik bağlantı anlaşması sistem kullanım anlaşması yapılmış 2017 7 ayına kadar kurulum hakkı olan ege bölgesinde yer var bize finansör olursanız şartları görüşebiliriz 05531905174

 41. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak isteyenlere ges, res, jeotermal, hidrolik ve biyokütle kaynaklarından elektirk üretimi için 10 yıl vadeli pesinatsız yada yap işlet dervet modeli ile sistem kurulur

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 42. 23 Eylül 2015, | mahmut tokgöz

  selam saatte 5 kw olmak üzere günde 120 kw ve saatte 10 kw olmakla berabaer günlük 240 kw saatte 100 kw ile günde 2400 kw ve saatte 1000 kw olmakla beraber günde 24000 kw elektrik üretecek sistemi kurma maliyetiniz ( full olarak herşey dahil) ne kadardır…bilgi verirseniz sevinirim 0533 845 02 38 [email protected]

 43. 01 Ekim 2015, | Murat yıldız

  Ges kurmak istiyorum yardımcı olurmusunuz. 531 7496293

 44. 02 Ekim 2015, | Murat yıldız

  Numaranızı bulamıyorum tekrar arayabilir misiniz, 0531 749 6293

 45. 07 Ekim 2015, | Kenan Özel

  Ben de kurmak istiyom yardimci olurmusunuz 546 496 65 00

 46. 07 Ekim 2015, | Abit Gülistan

  Yarın sizi ararım Kenan bey

 47. 10 Ekim 2015, | ilhan

  ABİT BEY 05434357623 BU NUMARADAN BANA ULAŞIRMISINZ KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

 48. 13 Ekim 2015, | Israfil Şahanoğlu

  05534599833 Günes ve Rüzgar Enerjisinde yardimci olunur, Ev Elektrigi, Tarla sulama fark etmez. Günes Enerjiyi Almanya ya getirenlerin ilklerindeyiz. Yardim ve Destek icin arayin, panel secimi cok önemlidir… Kurum ve Garantisine kadar kendimiz bakariz. Ustamizin tecrübesi 25 yili askindir.
  Iltibat no: 05534599833 israfil Sahanoglu

 49. 05534599833 Günes ve Rüzgar Enerjisinde yardimci olunur, Ev Elektrigi, Tarla sulama fark etmez. Günes Enerjiyi Almanya ya getirenlerin ilklerindeyiz. Yardim ve Destek icin arayin, panel secimi cok önemlidir… Kurum ve Garantisine kadar kendimiz bakariz. Ustamizin tecrübesi 25 yili askindir.
  Iltibat no: 05534599833 israfil Sahanoglu

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 50. BEDAVA ELEKTİRİK FATURASI ÖDEMEDEN ELEKTİRİK ENERJİSİ KULLANMAK İSTEYEN VARMI?
  kullandıgımız peneller vakumlu odaladrada üretilmiş ulup 25 yıl garanti 65yıl ömür beklentisi var dır
  merhaba arkadaşlar elektirik enerji si cok önemli 7 den 70 e harkes in ihtiyacı solarenerjialanya olarak bu işe önem veriyoruz A kalite ürünleri en uygun bir şekilde temin edip sizlere ulaştırı yoruz elektirik ci sıhhi tehisatcı bu işi bilmeyen arkadaşlara bu işi ögretiyoruz bu işi ögreninciye kadar da kurulumlarını biz yapıyoruz aldıkları işlerin hergücteki su pompalarının calıştırılması site daire villa lar yayla evleri oteller restoranlar kısacası elektirige para vermek istemeyen işletmecilerin sorunlarını hep birlikte cözelim BAYİLİKLER VERMEYE DEVAM EDİYORUZ bize 7/24 ulaşabilirsin iz 05362869116 türkcell
  05437728827 modofon
  05342920033 avea
  02425653301 iş
  [email protected]
  http://www.solarenerjialanya.com
  whatsapp:05342920033
  alanya/antalya dan türkiye ve tüm dünyaya hizmet veriyoruz
  ali özen

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 51. iyi gunler .ben vural
  arkadaslar benim bir sorum vardi
  evimin ustune 10kw ongrid lisansiz pv dosettim

  2 aydir uretime gectim ama simdi sorum su…..

  fazla urettigim elektirigi vermem icin sirket olmam gerek mis

  maliyeden vergi levhasi acmam gerekmis…….
  emekli olman gerekliymis

  bana dogru bilgi verecek arkadaslar varmi

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 52. 06 Kasım 2015, | muhammed emin çelik

  bit bey merhaba telefon numaram 0507 448 66 64. bu konuda bilginizi rica ediyorum.yardımcı olursanız sevinirim.

 53. Merhabalar bu günkü alım fiyatlarından 1MW lik tesis 100% kapasite ile aylık ne kadar kazanç elde ettirir? Böyle bir tesis için barındırma hizmeti veren firmalar mevcut mu? Şimdiden teşekkürler.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 54. 25 Kasım 2015, | ihsan coruh

  Abit bey güneş enerjisi tarlası kurmak istiyorum konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorum 0549 791 95 45 ihsan

 55. 28 Kasım 2015, | Abit Gülistan

  Res mı ges mı nerede kullanılacak ne kadar maliyeti olacak aylık ne kadar getirecek işletme giderleri ne olacak vergiler var. Barındırma hizmet ne demek oluyor.

 56. 28 Kasım 2015, | Abit Gülistan

  Vural bey sistem kurulmuş ise artık satış yapmak için başvuru yapmanın bir anlamı kalmamıs. Çünkü devlete satmak için izinler ve planlar, projeler gerekiyor 10 kw için işlem yapmaya değmez. Firma olmanız gerekmiyor ama vergiye kayıt olmanız ve fatura kesmeniz gerekiyor.

 57. 10 Aralık 2015, | Beklan Özer

  Merhaba biyokütle ile enerji üretmek istiyoruz kurulum maliyeti ile ilgili. Bilgi alabilirmiyim.

 58. 25 Aralık 2015, | kazım kılıç

  100 kw lık bir ges kurulumu yaklaşık kaç tl olur.

 59. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  Çatı mı tarla mı off grid mı on grid mi hangi marka, ülke ürünleri kullanılacak bu verilere göre yakalsık 250, ile 300,000 TL Arası olur

 60. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  O konuda size yardım edemem uzmanlık alanım ges projeleri

 61. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  İhsan bey sizinle görüştük mü

 62. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  Muhammed bey size bigli verdim mi acaba

 63. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  Bana 0537 434 3014 den ulasın lütfen

 64. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  Kenan bey 0537 434 3014 denm bana ulaşmanızı rica ediyorm

 65. Devletin verdiği hibelerden yararlanmak isteyenler bana ulaşsınlar

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 66. 25 Aralık 2015, | Abit Gülistan

  Ziver bey nasılsınız

 67. 03 Ocak 2016, | ibrahim

  bende 10kw gucunde evimin onune res kurmak ıstıyorum devlet ne kadar hıbe verıyor bana malıyetı ne olur bılgı verırsenız sevınırım

 68. 03 Ocak 2016, | Abit Gülistan

  Res konusunda size yardımcı olamam uzmanlık alanım değil

 69. 04 Ocak 2016, | Yilmaz Sakin

  SİİRT te 200 veya 300 kw Güneş Enerjisi Santrali kurmak istiyorum. Hibe alabilirmiyim.Yardımcı olursanız sevinirim.
  05423910532

 70. SELAMLAR.
  500KW YADA 1MV GES KURMAK İSTİYORUM 700 BİN TL VAR DEVLETTEN NEKADARLIK BİR HİBE TEŞFİĞİ ALABİLİRİM.
  İLK ETAB 500KW GES NEKADARA MALİYETİ OLUR

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 71. Merhaba Konya Yunak ve Çeltik Bölgelerinde en büyüğü 400.000 m2 olmak üzere toplam 1.000.000 m2 arazim var. Karlı bir yatırım gibi gözüksede yeterli bilgim yok. Bir miktar param var ama yeterli mi değil mi bilmiyorum. 500 KW için gerekli tesisin yatırım maliyeti ve devletin bu tesise hibesi ne kadardır. Ürettiğiminiz 500 KW nin hepsini devlete satabiliyor muyuz ? Satabiliyorsak getirisi ne kadar olur tahminen. Yardımcı olabilecek herkese şimdiden tşk ediyorum. Yalçın Birim 0 549 324 74 26

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 72. merhaba tum bılgılerle ılgılı sıze yazıyorum…oncelıkle konyada kı arkadasım 10 donum yere 500 kw lık bır tesıs kurabılırsınız.. ama konya suanda trafo amaclı dolu ve medastan cagrı mektubu almak suan konya ıcın cok zor 500 kw nın bedelı en az 550 bın euro ( yanı 1,650,00) tl devlet ddestegi bankada suanda kredıye japon fırmasına yaptırırsanız faız oranı 3,88 gıbı ama japonların urunlerı en pahalllıları….eger bunun cagrı mektubunu alırsanız kı en zor bolumu bu…kurulu sırket arsa ve cagrı mektubu alınmıslar cıddı paralar odenıyor…acıkcası suan bu ıste sımsarlar dolu….ve asagıdakı sacma sapan kredı yorumlarına ınanmayın kredıyı devletın sectıgı bankalarından kullanabılırısınız

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 73. hıbe almak ısteyenler evet alabılırsınız… ama zamanı var nısana kadar onemlı olan cagrı mektubunu alıp tkdk. sayfasındakı evrakları hazırlıyayıp hak kazanmanız lazım

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 74. 10 Şubat 2016, | muhammed emin çelik

  hayır vermediniz

 75. birde bu yasemin arkadaş bu hibeleri teşvikleri sen mi veriyon anlamadım.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 76. yerli 250kw lik ve 500kwlik ruzgartribunu anahtar teslim fiatlari nelerdir?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 77. http://www.enerjihesapla.com da güneş enerjisi ihtiyacı hesabı yapabilirsiniz. fiyatlandırmada eklenecek.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 78. 02 Mart 2016, | Ibrahim M. Güven

  05320599001 ibrahim güven arayın görüşelim.

 79. 02 Mart 2016, | Ibrahim M. Güven

  05320599001 ibrahim güven arayın görüşelim

 80. dağıtım şlrketleri kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar, yaptırmıyor, başka projelere öncelik veriliyor, projemiz vardı berbat oldu, epdk bu konuda adımlar atmalı ve tüketicinin yanında durmalı, anladığım kadarıyla onlarda bu işin çok büyümesini istemiyor ve dağıtım şirketlerine söz geçiremiyorlar.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 81. Türkçen berbat

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 82. senin de türkçen kötü be kardeşim

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 83. 08 Nisan 2016, | recai

  Evde kendi ihtiyacımızı karsılayacak kadar bir GES kurmak istersek hibe alabiliyormuyuz

 84. 08 Nisan 2016, | Abit Gülistan

  Ahmet bey bana 05374343014 den ulaşın lütfen

 85. 08 Nisan 2016, | Abit Gülistan

  Hiç bir tesis %100 üretim yapmaz verim %60 ile %70 oranında değişir. Bu da ortalama 20.000 dolar demek oluyor kurulum ve daha fazla detay için benimle iletisime geçin

 86. 26 Mayıs 2016, | Orhan

  erdal bey merhaba, doğalgaz çevrim santrali düşünürmüsünüz? kojenerasyon tesis kurulumu yapabiliriz, benimle iletişime geçebilirmisiniz. [email protected]

 87. 26 Mayıs 2016, | Orhan

  beklan bey benimle iletişime geçebilirmisiniz. [email protected]

 88. 27 Mayıs 2016, | seyit ömer ergar

  10 kw solar sistem malıyeti nekadar tutar

 89. Arkadaşlar ben 2 MW. Biogazdan elektrik üretmek istiyorum. Üretim izni alınabilirmi neler gerekiyor şartları nedir yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden tşk ederim. [email protected] danda ulaşabilirsiniz.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 90. 14 Eylül 2016, | Ramazan

  2 MW çok yüksek bir yatırım olur. Ne kadar ureteceginizi tekrar düşünün bence. İkincisi 1 MW tan yüksek olduğu için lisans almanız gerekmektedir. Bu tesisi beslemek için yaklaşık 40ton atık lazım. Bence değerleri tekrardan gözden geçirin. Ben 10 kw bir boğaz tesisi kurmaya başlıyorum. Bu konuda biraz olsun bilgim var. İnşallah yardımcı olmusumdur.

 91. 14 Eylül 2016, | Ramazan

  Ornek olarak Günlük 40 ton sığır gübresi gerekiyor. Türkiye de biyogaz tesisi nın maaliyetinin %70 ı inşaat ve jeneratör fiyatıdır. 2 Mw lik bir jeneratör ise çok pahalı dır. Tabi eğer büyük bir şirket sahibi iseniz size ucuz gelebilir. Bu arada Türkiye de bu kadar büyük bir tesis yok. Diğer ülkelerde ise bir elin parmaklarını geçmez. Bildiğim kadarıyla.

 92. lisanslı elektrip üretip satmak için elektriği nasıl ürettiğimizin bi önemi varmı.mesela ben 100kwh lik bi tesis kurmak istiyorum ama kendi geliştirdiğim bi sistemle üretmek istiyorum diyelim.yani rüzgar güneş doğalgaz vb.harici satabilirmiyim yoksa üretim şekli sınırlamasımı var

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 93. 17 Eylül 2016, | ahmet

  mesela kurduğum tesis 100 kwh e lektrik üretiyo lisans alıp satabilmek için bu sistemle lisans alamazsın gibi şart kısıtlama varmıdır.bilgisi olan cvp verirse sevinirim

 94. 21 Eylül 2016, | Fatih Mehmet ÖZMEN

  Merhaba Ahmet Bey
  Sizinle Bilgi Alışverişinde Bulunmak İçin Görüşmek İsterim.
  Fatih Mehmet ÖZMEN
  0 532 794 55 55
  [email protected]

 95. Yardima ihtiyacim var.
  Almanyada calisiyorum ve bize Türkiyeden Günes enerjisi icin istek geliyor. Türkiyede hangi sartlar oldugunu bilmiyorum. Misal olarak Konyada müsterinin birtanesi Fabrikasinin üstüne (30 000 metrekare) Günes Enerji takmak istiyor. Ürettigi ceyrani kedisi kullanmak ve satmak istiyor. Proje isi kolay. Satmak icin hangi sartlari ve hangi belgeleri alinmasini gerek oldugunu bilmedigim icin sizden yardim istiyorum. Simdiden Cevaplar icin tesekür ederim.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 96. Arazi Tipi Günes enerjisinede üretip satmak amaciyla taliplerde var. 500 kWp ile 1 MWp arasinda. Bunlar icin hangi islemler gerek. Paneller, Inverter, Trofo ve Kablo sistemleri kolay ve Mevcuttur.
  Hangi belge, hangi kurumdan, ………
  Cevabinizi bekliyorum.

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 97. 19 Ekim 2016, | Muhlis

  Öncelikle merhabalar Ramazan kardeş atık sorun değil günlük yaklaşık 200 tona kadar bulabiliyorum atık sorunu hiç yok. beni sadece maliyet düşündüyor üretim izni alabilmek için ne kadar para lazım birde yatırım için ne kadar lazım bilse ona göre bişey düşünecem siz izin aldınızmı. yatırım uzamanı varmı bildiğiniz siz başlamışsınız en azından benden çok öndesiniz demek. 🙂 0532 702 1744 görüşmek isterim çağrı atarsanız ararım.

 98. 500 KW enerji uretmek için hangi yAŞARILAR DİLERİMatırım türü size uygunsa seçiminize göre yapabilirsiniz.GES-RES-Biokütle veya karma bir üretim tesisi planlayabilirsiniz
  B

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 99. 12 Nisan 2017, | erdinc

  Merhaba Abit bey Benim arsamın üc tarafından dere gecmekte. Bu nedenle ben’de enerji üretimi yapmak istiyorum tecrübelerininzden faydanlanmak icin iletisime gecebilirmiyim

 100. 12 Nisan 2017, | Abit Gülistan

  Çevresinde dere varsa marjinal raporu almanız sıkıntılı durum

 101. Good day to you Loan Seeker,

  (Welcome To 24 Hours Loan Company)We are financial Loan Company that give out loan of any kind to both Individuals and Company’s at a low interest percent rate of just 2%,You can apply even with bad orgood credit,Our desired loans start from $5000 minimum to a Maximum of $100 million,Quick
  approval without delays or hassles,For more information email us at:[email protected]

  All replied should be forward to: [email protected]

  Regard

  tishman miles

  Address:6983 NW 82nd Ave Miami,
  Miami-Dade County 33166 USA
  Phone Number: +1 305-417-5876
  Fax Number: +1 305 787-2571
  Email:[email protected]
  Website:www.24hoursloans.com

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
× Teşekkürler

...

Your Answer has been added successfully, thanks for participating! Now refreshing this page...

Tartışmaya katıldığınız için teşekkürler, cevabınız yayınlanmıştır.